Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja KIVA-Team ry käsittelee ja miksi.

Kerromme myös, miten saamme henkilötietosi, kenelle voimme niitä luovuttaa sekä miten pääset

tarkistamaan järjestelmiimme tallennetut henkilötietosi. (Päivitetty 20.4.2021)

Rekisterinpitäjä

KIVA-Team ry

Y 1472957-2

Tillinpiha 4, Espoo

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anette Kare

c/o Tillinpiha 4, Espoo

Sähköpostiosoite: kivateam@kivateam.fi

Rekisterin nimi

KIVA-Team ry:n tapahtumanhallinta- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä tietoja www.kivakoirakansalainen.fi- ja www.kivateam.fi -sivuston ilmoittautumisjärjestelmällä tapahtumiin tai jäseneksi ilmoittautuvista henkilöistä tapahtumakohtaisen jäsen-, asiakas- ja palvelussuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite,

Tapahtumakohtaisia tietoja, joita tallennetaan tietyissä tilanteissa:

– Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite

Rekisteriin tallennettavia tietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista tapahtumakohtaisen jäsen-,

asiakas- ja palvelussuhteen hoitamiseksi. Maksullisten tapahtumien osallistujien tiedot on kirjanpitolain

asettamien velvollisuuksien vuoksi säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden lopusta,

jonka aikana tilikausi päättyy. Arkaluontoiset henkilötiedot tuhotaan asian mukaisin keinoin heti

tapahtuman jälkeen. Muut tiedot tuhotaan asian mukaisin keinoin, kun niitä ei enää tarvita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai testin tai tapahtuman järjestäjältä sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta tapahtumakohtaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan tietoturvallisesti ja tapahtumakohtaisesti tapahtumaan liittyvälle palvelun tuottajalle.

Tietojen luovutus perustuu henkilön ilmoittautumisen yhteydessä antamaan suostumukseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman suostumusta.

Yksityisissä tapahtumissa otettujen kuvien julkaisemiseen tai jakamiseen verkkosivuilla, somessa pyydetään lupa ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät rekisteritiedot on suojattu asianmukaisesti ja niihin on pääsy vain nimetyillä

toimihenkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja

työtehtävien hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva

pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely

perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä

toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.